Tổ quốc đắm chìm day dứt tâm
Vượt qua hải ngoại kiếm tri âm
Âu vàng đã quyết ra tay vá
Vì nước hi sinh dám tiếc thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)