Ơn sâu trồng trọt, gió cùng mưa,
Một bụi mọc dày, một bụi thưa,
Cuộc sống không cần vay sức trẻ
Mấy lần chống lại gió chiều đưa?