Ra cửa biết hết số
Việc chi phải khóc gào
Giúp nước không mưu giỏi
Giắt sườn một lưỡi dao
Ngẩng đầu ngắm Hồng Lĩnh
Chín muơi chín ngọn cao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)