Thân bịnh: ngô vàng, mưa lá rụng,
Bút thần: sông lạnh ánh sao rơi.
Sau nghìn thu nữa trên trần thế,
Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.


Sách Thơ Bích Khê (Kiều Văn, NXB Đồng Nai, 1997) in tiêu đề bài thơ là Thơ đề trên bia mộ.