Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 04/12/2015 08:39 bởi tôn tiền tử
Hạ Tủng 夏竦 tự Tử Kiều 子僑, thuỵ ban đầu là Văn Chính 文正, sau đổi thành Văn Trang 文莊, người đời Bắc Tống, là một văn học gia. Ông từng giữ các chức Quốc sử biên tu, Tương châu tri phủ, Hồng châu tri phủ, Thiểm Tây kinh lược