Vốn thích hào hoa ấy những chàng,
Trời còn đem tặng một cô nàng.
Nức tiếng ca hay cùng vẻ đẹp,
Gió nổi,
Tuyết bay biển nóng mát trong lành.

Vạn dặm về đây thêm nét trẻ,
Cười mỉm,
Mai thơm từ núi miệng còn vương.
Ướm hỏi Lĩnh Nam trời không tốt?
Bèn nói,
Thấy lòng yên ổn tức quê hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.