Ba lượt Bình Sơn ghé viếng,
Nửa đời thấm thoắt trải xong.
Mười năm chẳng gặp lão tiên ông,
Trên vách rắn rồng vẫy phóng.

Muốn tế Văn chương Thái thú,
Ca lời “dương liễu gió đông”.
Chớ bàn ngoái mắt chuyện thành không,
Chửa ngoái mắt đà là mộng.

Du ư nghệ