Ven trời nâng chén khuyên mời nguyệt
Nguyện nguyệt tròn không khuyết
Rồi còn nâng chén chuốc hoa cành
Vả nguyệt hoa cành được vẻ tươi xinh

Trước hoa dưới nguyệt say say miết
Thế sự không cần thiết
Vui này biết có mấy ai cơ
Sẵn rượu bên hoa chẳng uống đợi bao giờ?


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.