Đa tình đa cảm còn đa bệnh
Đa cảnh lầu trong
Nâng chén tương phùng
Ngoảnh lại ngày vui thấy rỗng không
Rượu ngưng hãy lắng cung đàn đạo
Bấm nắn căng chùng
Mặt đỏ xuân dung
Tà chiếu bên song một vệt hồng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.