Đa tình đa cảm còn đa bệnh
Đa cảnh lầu trong
Nâng chén tương phùng
Ngoảnh lại ngày vui thấy rỗng không

Rượu ngưng hãy lắng cung đàn đạo
Bấm nắn căng chùng
Mặt đỏ xuân dung
Tà chiếu bên song một vệt hồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.