Chèo xinh thuyền nhẹ Hồ Tây đẹp,
Nước biếc oằn oài,
Cỏ mượt đê dài,
Văng vẳng sênh ca khắp đó đây.

Gió yên mặt nước lung linh ngọc,
Chẳng biết thuyền lay,
Sóng gợn lăn hoài,
Chợt sợ, chim bờ vụt thoát bay !!