Giữa xuân, mưa tạnh hồ Tây đẹp,
Hoa cỏ khoe duyên,
Bướm loạn, ong chuyền,
Ngày lặng giục hoa, trời ấm hiền.

Chèo lan uyển chuyển thuyền xa khuất,
Ngỡ cảnh thần tiên,
Ánh sóng vỗ liền,
Hồ rộng gió lồng vẳng sáo huyền!