Lầu tây dưới nguyệt ngày nao gặp
Lệ phấn hoà tràn
Ca dứt mày nhăn
Hận cách lô hương nhận chửa chân
Biệt nhau lầu ngoại liễu tơ buông
Đổi mấy thanh xuân
Khách mỏi hồng trần
Nhớ kẻ trong lầu lệ đẫm khăn


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.