Dấn thân vạn dặm khó đường về
Tóc bạc trắng hoe
Vượt Quỷ Môn quan
Liễu bỏ vợ con vào đất rợ

Bụi trúc nam nghe cuốc não nề
Khắp non rừng vải
Lều cỏ yên bề
Nhà ai gái học gõ đàn tre

tửu tận tình do tại