Cỏ tiên xanh mượt vậy,
Vũ Lăng, xuân tràn khe.
Trong khe, hoa đào nở rộ,
Oanh vàng đậu cành kia.
Ta muốn rẽ hoa tìm lối,
Mây trắng nơi sâu lần tới,
Hào khí ngất trời ghê.
Sợ hoa nơi sâu đó,
Sương đỏ, áo dầm dề.
Ghế ngọc ngồi,
Gối ngọc tựa,
Cây đàn tỳ.
Trích Tiên đâu tá?
Rượu ngon ai kẻ bạn bè?
Ta là cỏ tiên thơm ngát,
Hơn là môi son má phấn,
Kêu than liệu ích gì?
Say hát lần xuống núi,
Trăng sáng theo người về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.