Thanh minh tiết đẹp mận đào vui
Gò mộ đồng hoang luống ngậm ngùi
Sấm động trời lay rồng rắn dậy
Mưa tràn ruộng thấm cỏ hoa cười
Kẻ xin đồ cúng, khoe cùng vợ
Người trốn rừng thiêu, bỏ tước triều
Kim cổ hiền ngu ai biết được?
Nhìn quanh cỏ dại mọc lưng đồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.