Ngoài tường bắc hoa đỗ quyên nở đỏ
Trên bến đông du giáp trổ tiền xanh
Sông vạn dặm mây nối vùng hoang dã
Cây liền trời ngàn xuân, khí hợp thành
Theo nước trôi đã tận cùng hào kiệt
Chuyện văn chương đời chưa chắc thích đâu
Tiếc chia xa là chuyện thường cảm kích
Đừng để cho hơi rượu phải vướng sầu

tửu tận tình do tại