1. Tảo triều Đại Minh cung (Giả Chí)
  4
 2. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác (Đỗ Phủ)
  8
 3. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác (Vương Duy)
  6
 4. Phụng hoạ trung thư xá nhân Giả Chí “Tảo triều Đại Minh cung” (Sầm Tham)
  4
 5. Thượng nguyên ứng chế (Thái Tương)
  1
 6. Thượng nguyên ứng chế (Vương Khuê)
  1
 7. Thị yến (Thẩm Thuyên Kỳ)
  4
 8. Hí đáp Nguyên Trân (Âu Dương Tu)
  6
 9. Sáp hoa ngâm (Thiệu Ung)
  2
 10. Ngụ ý (Án Thù)
  2
 11. Hàn thực (Triệu Đỉnh)
  1
 12. Thanh minh (Hoàng Đình Kiên)
  1
 13. Thanh minh nhật đối tửu (Cao Trứ)
  1
 14. Giao hành tức sự (Trình Hạo)
  1
 15. Thu thiên (Huệ Hồng thiền sư)
  1
 16. Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  25
 17. Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  28
 18. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
  112
 19. Xuân tịch lữ hoài (Thôi Đồ)
  17
 20. Đáp Lý Cán (Vi Ứng Vật)
  7
 21. Giang thôn (Đỗ Phủ)
  12
 22. Hạ nhật (Trương Lỗi)
  3
 23. Tích vũ Võng Xuyên trang tác (Vương Duy)
  11
 24. Tân trúc (Hoàng Đình Kiên)
  1
 25. Hạ dạ túc biểu huynh thoại cựu (Đậu Thúc Hướng)
  3
 26. Thu nhật ngẫu thành (Trình Hạo)
  5
 27. Du Nguyệt Pha (Trình Hạo)
  1
 28. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  38
 29. Thu hứng kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  11
 30. Thu hứng kỳ 5 (Đỗ Phủ)
  8
 31. Thu hứng kỳ 7 (Đỗ Phủ)
  8
 32. Nguyệt dạ chu trung (Đới Phục Cổ)
  1
 33. Trường An thu vọng (Triệu Hỗ)
  7
 34. Tân thu (Đỗ Phủ)
  8
 35. Trung thu (Lý Phác)
  1
 36. Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang (Đỗ Phủ)
  10
 37. Thu tứ (Lục Du)
  1
 38. Nam lân - Dữ Chu sơn nhân (Đỗ Phủ)
  10
 39. Văn địch (Triệu Hỗ)
  7
 40. Đông cảnh (Lưu Khắc Trang)
  2
 41. Đông chí (Đỗ Phủ)
  3
 42. Sơn viên tiểu mai (Lâm Bô)
  7
 43. Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương (Hàn Dũ)
  14
 44. Can qua (Vương Trung)
  1
 45. Quy ẩn (Trần Bác)
  2
 46. Sơn trung quả phụ (Đỗ Tuân Hạc)
  5
 47. Tống Thiên Sư (Chu Quyền)
  1
 48. Tống Mao Bá Ôn (Chu Hậu Thông)
  1