Nón lá đội mưa xuân
Không ngăn được nỗi sầu
Thanh minh nhớ mồ mã
Về nhà mộng đêm rồi
Đau buồn nhìn hoa rụng
Gửi nhớ dòng nước trôi
Lệ cội tùng đồng Tấn
Rưới đến Sở xa xôi

tửu tận tình do tại