Giang Nam tháng hai tháng ba
Một thôn hai thôn mé nước
Hàn thực nhà ai hoa rụng
Én về quán núi tịch dương

tửu tận tình do tại