Mưa nhỏ hải đường thành trái
Lạnh nhiều trở lại én sông
Dừng ngựa bên cầu mua rượu
Áo xuân chưa thử chưa dùng

tửu tận tình do tại