Ngựa qua đường lộ hoa rơi
Cây cao nhà ai oanh hót
Quê xưa người cũ ở đâu
Lầu tây nắng chiều còn sót

tửu tận tình do tại