Dương liễu trạm sông chớm lạnh
Hoa rường, cầu lộ mưa phùn
Quay nhìn cõi người việc cũ
Đèn đơn đốt hết đêm xuân

tửu tận tình do tại