Lưu Sân 劉詵 (1268-1350) tự Quế Ông 桂翁, hiệu Quế Ẩn tiên sinh 桂隱先生, người Cát An, Cát Thuỷ (nay thuộc Giang Tây), không thích công danh, ở ẩn dạy học, trước tác có "Quế Ẩn tập" 桂隱集.