Tuổi về già xuống Nam Châu một bận
Lên gác cao đà biết tóc hoa râm
Thú binh đóng ban ngày Đằng Vương các
Ngựa trạm thu đình Nhụ Tử hý gầm
Thuyền chiến đậu trắng dòng sông Chương thuỷ
Lâu đài cao phản chiếu bãi liệu xanh
Trong tử sĩ ai người năng thơ phú
Để Vương lang bút nhẹ nhõm thơ thành

tửu tận tình do tại