19/05/2021 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Đằng Vương các
登滕王閣

Tác giả: Lưu Sân - 劉詵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 21:58

 

Nguyên tác

來往南州老一經,
登臨轉覺鬢星星。
戍兵晝守滕王閣,
驛馬秋嘶孺子亭。
舸艦北連章水白,
樓臺西映蓼洲青。
鵠袍多士誰能賦?
謾笑王郎筆意輕。

Phiên âm

Lai vãng Nam Châu lão nhất kinh,
Đăng lâm chuyển giác mấn tinh tinh.
Thú binh trú thủ Đằng Vương các,
Dịch mã thu tê Nhụ Tử đình[1].
Khả hạm bắc liên Chương thuỷ bạch,
Lâu đài tây ánh liệu châu thanh.
Hộc bào[2] đa sĩ thuỳ năng phú?
Man tiếu Vương lang[3] bút ý khinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuổi về già xuống Nam Châu một bận
Lên gác cao đà biết tóc hoa râm
Thú binh đóng ban ngày Đằng Vương các
Ngựa trạm thu đình Nhụ Tử hý gầm
Thuyền chiến đậu trắng dòng sông Chương thuỷ
Lâu đài cao phản chiếu bãi liệu xanh
Trong tử sĩ ai người năng thơ phú
Để Vương lang bút nhẹ nhõm thơ thành
Đằng Vương các ở Nam Xương, Dự Chương (Giang Tây), nổi tiếng ngang hàng với Hoàng Hạc lâu và Nhạc Dương lâu.

[1] Đình ở Nam Xương, Dự Chương, gần Đằng Vương các, lấy tên của Từ Nhụ Tử đặt thành. Từ Trĩ 徐稚 (97—168), tự Nhụ Tử 孺子, người Nam Xương, Dự Chương, là người tài nhưng sống đời đạm bạc, coi thường danh lợi, được người cùng thời quý mến và người sau truyền tụng.
[2] Tức bạch bào, áo trắng, y phục của tử sĩ thời xưa.
[3] Tức Vương Bột, người làm bài phú "Đằng Vương các tự" nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Sân » Đăng Đằng Vương các