Lê Trinh 黎貞 tự Ngạn Hối 彥晦, cuối đời hiệu Thuật Pha 秫坡, không rõ năm sinh và mất, sống cuối đời Nguyên đầu đời Minh, người thôn Đô Hội 都會, Tân Hội 新會, Quảng Đông, thuở nhỏ theo học thân phụ làm Học chánh châu phủ ngoài, đọc thuộc Tứ thư, Ngũ kinh. Sau ông theo học Tôn Phần 孫蕡, bác thông kinh sử, giỏi thơ văn, chịu ảnh hưởng của sư phụ, tu dưỡng đức hạnh, phân biện cổ kim hưng suy, thị phi được mất, có những kiến giải độc đáo. Năm Hồng Vũ thứ nhất (1368), đỗ tú tài tại quận, đến 1375, được tiến lên kinh làm việc, chiếu lệ phải trình diện Bộ Lại để khảo tài trước. Bất mãn thủ tục làm việc nên ông lấy cớ chân bị ngã không đến được, tình cờ gặp quan viên Bộ Lại, phát biểu thảo luận, lời ngay ý thẳng, về mọi phương diện chính trị, kinh tế, quân sự đều rõ ràng mạch lạc, quan viên công nhận là người…