Mấy trăm năm sao dời vật đổi,
Còn lại đây nền đổ tường long.
Đất liền trạm Lâm Giang Nam Phố,
Cửa đậu thuyền buôn bán Ngô Đông.
Màu xanh tốt cỏ bờ lan bãi,
Bóng nghiêng nghiêng cò lẻ mây hồng.
Hào hoa mất người đâu còn nữa,
Chỉ núi xanh chiều xuống mông lung.

tửu tận tình do tại