Đào mởn đường xuân hoa thắm xinh,
Áo xuân ướm thử lụa mong manh.
Gió pha khói ấm, én xây thành.

Viện nhỏ rèm tương lười chẳng cuộn,
Cửa son buồng quạnh khóa buồn tênh.
Não người phong cảnh lại thanh minh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.