Đi quá Tiêu Tương đến Động Đình
In trời quê Sở núi xanh xanh
Quán rượu ngọn cờ im bóng nước

Hoa chèo chợt xoắn động đầu ghềnh
Đôi cá lộn nhào như kiếm bạc
Thuyền soi sao đáy nước rung rinh

tửu tận tình do tại