Ngày thu trời nước sáng trong veo
Tung gió cờ bay tiếng thép gào
Sương lan cỏ xác mờ thăm thẳm

Vạn dặm kinh thành lửa ngút cao
Cửa đông rượu đục ly vừa cạn
Gửi gió, gió ơi mấy giọt trào

tửu tận tình do tại