Tẩy rửa Sơn Âm lệ đã lâu
Sử sách từng ghi tục thanh du
Xứ ta vẫn thói nghìn năm trước
Thành quách hương hoa đủ mọi màu
Du thuyền diễn tấu "Lương Châu khúc"
Khăn gấm thề tranh giải đội đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)