Viện nhỏ song im xuân sắc thẳm
Mấy lần rèm rủ bóng trầm trầm
Tựa lầu im lặng dạo cung cầm
Hốc núi mây đùn mau dục tối
Gió đưa mưa phún kéo cơn râm
Hoa lê chực rụng sợ khôn cầm


Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.