Viện nhỏ song im xuân sắc thẳm
Mấy lần rèm rủ bóng trầm trầm
Tựa lầu im lặng dạo cung cầm
Hốc núi mây đùn mau dục tối
Gió đưa mưa phún kéo cơn râm
Hoa lê chực rụng sợ khôn cầm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.