Trương Hiếu Tường 張孝祥 (1129-1166) tự An Quốc 安國, tự hiệu Vu hồ cư sĩ 于湖居士, người Ô Giang, Lịch Dương (nay thuộc tỉnh An Huy), là một tác giả có thiên tài, làm từ cầm bút viết liền, không phải nháp. Theo sử, ông không hợp với Tần Cối, mấy lần bị biếm trích hạ ngục. Khi Cối chết, ông lại làm quan Trực học sĩ. Ông thọ 38 tuổi, từ của ông lưu lại không nhiều, song đều là những bài thanh lệ.

 

Tuyển tập chung