Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Vạn Lý (24 bài)
- Phạm Thành Đại (30 bài)
- Chu Tất Đại (1 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Trương Hiếu Tường (9 bài)
Tạo ngày 10/10/2018 13:57 bởi tôn tiền tử
Vưu Mậu 尤袤 (1127-1194) người đời Nam Tống, tự Diên Chi 延之, hiệu Toại Sơ cư sĩ 遂初居士, cuối đời hiệu Lạc Khê 樂溪, người Vô Tích (nay thuộc Giang Tố), đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng, từng làm tri huyện Thái Hưng. Bấy giờ quan của Hoàn Nhan Lương nước Kim tấn công Thái Hưng, Vưu Mậu Thân lãnh đạo quân dân ra sức phòng thủ, giữ gìn được sinh mạng cho cả một thành. Quan đến thượng thư bộ Lễ kiêm thị độc. Thơ ông ngang thơ Dường Vạn Lý, Phạm Thành Đại, Lục Du, được gọi là Nam Tống tứ gia. Tác phẩm có Lương Khê thi cảo.