Mua thuyền bên đông phủ
Mua khí giới bên tây
Hỏi để làm gì thế?
Cho trại Sơn Thuỷ này
Vào lều ta trại trưởng
Ý khí thô bạo đầy
Công sai áo đen đến
Gọi nhau suốt đêm ngày
Gọi nhau còn chưa kể
Gà lợn bắt cầm tay
Đóng nộp chẳng vừa ý
Xông lại đánh đập ngay
Dân đông, tây tán loạn
Bỏ hết cả bừa cày
Không tiền mua dao kiếm
Bán áo quần mới gay
Năm ngoái Giang Nam đói
Lúa Giang Bắc trĩu tay
Giang Bắc không ở được
Về Giang Nam khổ thay
Khi sinh ta, cha mẹ
Chỉ dạy ta cấy cày
Oai quan phủ chưa biết
Liệu trận mạc sao đây!
Cầm giáo, đâm không biết
Lúng túng cung trên tay
Bảo ta làm gì được
Vô ích, vất vả thay
Ly tán lại ly tán
Đói rét theo đoạ đày
Đất trời ai bảo rộng
Không nơi nương thân gầy!
Hoài Nam sau loạn lạc
Dân về chưa mấy ngày
Người chết như ngả rạ
Sống sót được mấy ai!
Ánh chiều chiếu thôn vắng
Vài ba nhà đó đây
Cứu tế sức không nổi
Biết sao rối ren này

tửu tận tình do tại