Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thành Đại (30 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Dương Vạn Lý (24 bài)
- Khương Đặc Lập (9 bài)
- Vưu Mậu (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 01:18 bởi hongha83
Chu Tất Đại 周必大 (1126-1204) tự Tử Sung 子充, Hồng Đạo 洪道, là chính trị gia, văn học gia đời Nam Tống, tự Tử Sung, lại có tên Hồng Đạo, biệt hiệu "Ông già Bình Nguyên", người Lư Lăng (nay là Cát An, Giang Tây). Đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng đời Tống, làm quan đến Tả thừa tướng, sau được phong làm Ích quốc công. Tính cương trực, thẳng thắn. Thường giao du ngâm thơ với các nhà thơ Lục Du, Phạm Thành Đại, Dương Vạn Lý. Khi mất được đặt thuỵ là Văn Trung. Tác phẩm có: Ngọc đường loại cảo, Ngọc đường tạp kỹ, Tỉnh trai tập.

 

Tuyển tập chung