Phạm Thành Đại 范成大 (1126-1193), tự Trí Năng 致能, hiệu Thạch Hồ cư sĩ 石湖居士, người Ngô Quận (nay thuộc Giang Tô, Ngô Huyện, Trung Quốc), là thi nhân đời Nam Tống. Cha mẹ mất sớm, gia cảnh bần hàn, đỗ tiến sĩ năm Chiêu Hưng thứ 14 (1154) đời Tống Cao Tông.

 

Tuyển tập chung