“Vị Thành” đâu dễ giọng cao ngay
Hẳn nỗi kín sâu muốn giãi bày
Chiều xuống thương thay quên cả đói
Xuân sâu tìm bạn gắng sao hay