Giấy vàng miễn thuế, trắng sai đòi,
Tấp nập áo đen xuống xóm hoài.
“Trưởng quan đầu óc hay nhầm lẫn,
Để khất, cần tiền uống rượu thôi.”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.