Lạnh trời vẫn nở, chỉ riêng hoa
Chua sót lòng người, nhác giống ta
Thanh Nữ dù cho dai dẳng mãi
Xem như sầu biếc tủi hồng qua.