Cá lý ngư không đưa thư vạn lượng
Một sào sâu trong nước biếc cầu sông
Buồn như nhau tần xanh và chỉ trắng
Khách nao nao không chỉ bởi rừng phong

tửu tận tình do tại