Bới ấu gian truân bỏ cấy cày
Gầy khô như quỷ, máu đầm tay
Ruộng không bán được, "trồng cây nước"
Thuế má ao hồ lại đánh ngay!


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)