07/12/2021 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 11
四時田園雜興-夏日其十一

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 19:18

 

Nguyên tác

採菱辛苦廢犁鋤,
血指流丹鬼質枯。
無力買田聊種水,
近來湖面亦收租。

Phiên âm

Thái lăng tân khổ phế lê sừ,
Huyết chỉ lưu đan quỷ chất khô.
Vô lực mãi điền liêu chủng thuỷ,
Cận lai hồ diện diệc thu tô.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Bới ấu gian truân bỏ cấy cày
Gầy khô như quỷ, máu đầm tay
Ruộng không bán được, "trồng cây nước"
Thuế má ao hồ lại đánh ngay!
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 11