Lầu râm khuyết,
Lan can bóng ngả soi vừng nguyệt.
Soi vừng nguyệt,
Đầy trời sương gió,
Hoa hạnh như tuyết.

Nức nở giọt đồng, khói toả mịt,
Màn là mờ tối, hoa đèn kết.
Hoa đèn kết,
Một phút mơ xuân,
Giang Nam bát ngát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.