Lầu râm khuyết,
Lan can bóng ngả soi vừng nguyệt.
Soi vừng nguyệt,
Đầy trời sương gió,
Hoa hạnh như tuyết.

Nức nở giọt đồng, khói toả mịt,
Màn là mờ tối, hoa đèn kết.
Hoa đèn kết,
Một phút mơ xuân,
Giang Nam bát ngát.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.