Cá vượt gõ
Thi nhân trẫm mình sông Tương nọ
Sông Tương nọ
Tan hợp thịnh suy
Sóng xô đất Sở

Không rượu mà cúng ngày Đoan Ngọ
Đậu thuyền chân núi để nghe mưa
Núi đang mưa
Ta đã bạc đầu
Xót thương chuyện cũ


tửu tận tình do tại