Sáo ngọc đêm trung thu ai thổi
Hạc vàng về cảnh cũ còn ham
Cây bờ Hán hoành ngang bãi bắc
Dòng Thục giang ôm nhẹ lầu Nam
Chợ thâu đêm soi trời đèn sáng
Cờ rung trăng thuyền đậu bạt ngàn
Ai thả câu lư ngư quê cũ
Cá Vũ Xương níu kiếp sống nhàn

tửu tận tình do tại