Róc rách suối
Gió cuốn mây thu trăng đỉnh núi
Trăng đỉnh núi
Đón mây trở về
Tiễn mây đi vội

Thời tiết hôm nay sao đoán nổi
Nhìn khắp chân trời in chẳng tới
Tin chẳng tới
Buồm tận xa xa
Đôi tháp vòi vọi

tửu tận tình do tại