Sáng mông lung
Trước khe chim chóc hót lung tung
Hót lung tung
Lăng ba người vắng
Bái nguyệt lầu không

Ngày rày năm trước đông môn đông
Tân trang rọi ánh đào hoa hồng
Đào hoa hồng
Thổi cho nở rụng
Mặc ý đông phong


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.