Tuổi trai hào hiệp,
Kinh đô kết bạn hùng.
Lòng thẳng rộng,
Đầu tóc dựng.
Bàn luận chung,
Sống chết cùng,
Lời hứa ngàn vàng trọng.
Bậc cao dũng,
Vẻ hào phóng,
Sang võng lọng.
Cương buông lõng,
Ruổi cửa đông,
Rượu nốc hàng vò,
Sắc xuân tràn trên cóng.
Hút tựa vòi rồng,
Thư nhàn dong chim, chó,
Cung vẽ cài tên lông.
Hang cáo sạch không,
Thú lạ lùng.

Kê vàng giấc mộng,
Rời cửa phụng,
Trăng chung bóng,
Cánh buồm dong.
Bọn tuỳ tùng,
Bận rối tung,
Sống cũi lồng.
Sổ sách chồng,
Quân vũ biền xúm đứng.
Lo thô vụng,
Lỡ lập công.
Trống giặc dóng,
Nước sôi động,
Già đau lòng.
Không được dây dài,
Trói quân thù càn lỗng,
Lưỡi kiếm hờn vung.
Giận rong chơi non nước,
Tay gảy phím tơ đồng,
Mắt ngóng chim hồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.