踏莎行

楊柳迴塘,
鴛鴦別浦,
綠萍漲斷蓮舟路。
斷無蜂蝶慕幽香,
紅衣脫盡芳心苦。

返照迎潮,
行雲帶雨,
依依似與騷人語:
當年不肯嫁春風,
無端卻被秋風誤!

 

Đạp sa hành

Dương liễu hồi đường,
Uyên ương biệt phố,
Lục bình trướng đoạn liên chu lộ.
Đoạn vô phong điệp mộ u hương,
Hồng y thoát tận phương tâm khổ.

Phản chiếu nghênh triều,
Hành vân đới vũ,
Y y tự dữ tao nhân ngữ.
Đương nhiên bất khẳng giá xuân phong,
Vô đoan khước bị tây phong ngộ.

 

Dịch nghĩa

Cây dương liễu trồng quanh bên ao,
Bến Uyên ương có con ngòi nhỏ,
Khi nước lên, có đám bèo xanh chặn đứt lối đi thuyền vào hái sen.
Dứt khoát không có con ong bướm nào mến hương thầm,
Khi áo đỏ đã trút, lòng thơm đắng ngắt.

Hoa soi lại đón nước triều lên,
Đi với mây, mang theo mưa,
Quyến luyến tựa nói chuyện với nhà thơ.
Năm nao không chịu gả cho gió xuân,
Không dè bị gió tây làm lỡ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Dương liễu quanh bờ,
Uyên ương bến nhỏ.
Bèo xanh chắn lối thuyền sen nọ.
Bướm ong chắc chẳng mến hương thầm,
Ruột đắng ngắt khi rời áo đỏ.

Soi đón nước triều,
Mây vần mưa đổ,
Quyến luyến nhà thơ nông nỗi tỏ.
Nam nao không chịu lấy gió đông,
Dè đâu bị gió tây làm lỡ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dương liễu quanh ao,
Uyên ương rời bãi.
Bèo dâng đứt lối thuyền sen tới.
Bướm ong không đoái chút hương thầm,
Áo hồng trút hết lòng thơm mỏi.

Đón sóng soi trời,
Mang mưa lướt khói.
Như hướng khách thơ tỏ nông nỗi.
Năm xưa chẳng chịu theo gió xuân,
Bỗng không lại bị gió thu thổi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời